DIADAL (the SPARKLE) model

35713146_198568854133988_8244614956499075072_n
DIADAL ေမာ္ဒယ္ဟု ဆိုရာတြင္ ဟန္ေဂရီနိုင္ငံ (Hungary)မွ စတင္ ေပၚေပါက္လာျပီး အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ဤအေျခအေနထဲတြင္ပင္ အထူးျခားဆုံးေသာအရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ DIADAL ဆိုသည္မွာ အတိုေကာက္ေရးထားေသာ စကားလုံးတစ္ခုျဖစ္ျပီး ဟန္ေဂရီစကားျဖစ္ေသာ ပထမအကၡရာစာလုံးမ်ားမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတြင္ အဓိပါၸယ္တစ္ခုရွိေနျပီး အဂၤလိပ္စကားအရလည္း အဓိပါၸယ္တစ္မ်ိဳးရွိေနျပန္သည္။ Laura Komocsin က အျခားေသာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတိုင္း အလားတူ အေျခခံစနစ္အေပၚတြင္ အေျခခံျပီး ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ဒယ္တစ္ခုကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာကလည္း ပုံစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္ တစ္မူထူးျခားျပီး သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း ျဖစ္စဥ္တစ္ခု၏ မွန္ကန္ထူးျခားေသာ အဆင့္မ်ားအျဖစ္ အျခားေသာသူမ်ား၏အျမင္ရႈေထာင့္မွ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုကို သက္ေသသာဓကျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။ SPARKLE ေမာ္ဒယ္၏ အၾကီးမားဆုံးေသာ စြဲေဆာင္မႈအရွိဆုံးအရာမွာ လုပ္ငန္းစဥ္အသီးသီးထဲသို႔ ထည့္သြင္းထားျပီး Coach ႏွင့္ Client ႏွစ္ဖက္စလုံးက အသုံးျပဳနိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းပုံစံ၏ အမည္သည္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုစိန္ရိုင္းတစ္ပြင့္အား ေစ့စပ္တိက်ေသာ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွတဆင့္ ေတာက္ပလင္းလက္ျပီး တဖ်က္ဖ်က္လတ္ေနေသာ စိန္ေကာင္းတစ္ပြင့္ျဖစ္လာရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ထင္ဟပ္ေစေလ့ရွိသည္။ လုပ္ငန္းပုံစံကို အသုံးျပဳျခင္းမွ Coach သည္ Client အားေလ့က်င့္ပုံသြင္းေပးရန္ႏွင့္ အရင္သတ္မွတ္ထားေသာ ပန္းတိုင္ဆီသို႔ ေရာက္ရွိရန္အလို႔ငွာ သူ႔ကိုကူညီေပးနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းပုံစံ၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ
“မည္သည့္နည္းျပမွ ကၽြန္ေတာ္ကဲ့သို႔ မလုပ္နိုင္ပါ။” ဟု ျဖစ္သည္။

SPARKLE လုပ္ငန္းပုံစံကို ပို႔ခ်ေပးစဥ္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၇ ဆင့္ ပိုင္းျခားထားသည္။ Kosmocsin ၏အဆိုအရ ၄င္းတို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

• S as situation (S အေျခအေနအားျဖင့္)
• P as Positioning ( the client her/ himself) (P ရာထူး၊ အေနအထားအားျဖင့္)
• A as Alternatives (A အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္)
• R as route (R လမ္းေၾကာင္းသေဘာအားျဖင့္)
• K as key obstacles (K အဓိကက်ေသာ အတားအဆီးမ်ားအေနျဖင့္)
• L as leverage (L ၾသဇာ အရွိန္အဝါအားျဖင့္)
• E as evaluation (E တန္ဖိုးျဖတ္ၾကည့္ျခင္း အေနျဖင့္)

ေတာက္ပေသာ ဒီဇိုင္းပုံစံ
**********************
1။ ဒီဇိုင္းပုံစံ၏ စတင္ျခင္းအေျခအေနသည္ Client ႏွင့္ Coach တို႔၏ ပထမဦးဆုံး စိန္ေခၚမႈပင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔တစ္ဦးကို တစ္ဦးအေၾကာင္းသိရွိျပီး အခ်င္းခ်င္းယုံၾကည္မႈလည္း ရွိသင့္သည္။ လုပ္ငန္းရွင္မွ လက္ရွိအေျခအေနကို ေကာင္းမြန္စြာ သုံးသပ္ရန္ မ်ားျပားလွေသာ ကိရိယာမ်ား (ေနာက္တြင္ျမင္နိုင္ေသာ) ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္နိုင္ေပသည္။ လုပ္ငန္းရွင္ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဤျဖစ္စဥ္တြင္ သူ႔ကိုေထာက္ခံျခင္း၊ မေထာက္ခံျခင္းအား သိရွိခံစားသင့္ေပသည္။

2။ Coachမွ ကူညီေပးထားေသာ Client ၏ အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ သူ/သူမ ၏သေဘာက်ေသာ အျမင္ကို ေဖာ္ျပထားျပီး ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ခ်မွတ္ထားေသာ ပန္းတိုင္သည္လည္း “Grow Model” အထိေဖာ္ျပျခင္းခံရေသာ တိက်ေကာင္းမြန္မႈတစ္ခု ျဖစ္သင့္သည္။ ဤအဆင့္တြင္ အသုံးျပဳထားေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားသည္ ေစ်းဝယ္သူ၏ အျမင္အေပၚမူတည္၍ ၾကီးမားေသာ အုပ္စုႏွစ္ခုခြဲထားသည္။

3။ ဒီဇိုင္းပုံစံ၏ တတိယအဆင့္ဆိုသည္မွာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို မည္သို႔ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မည္ဟု ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ား၊ အျပင္ပန္းထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္းအေပၚ အာရုံစိုက္ေသာ Client ႏွင့္ Coach တို႔၏ အလွည့္အက်ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖစ္နိုင္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္အေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲျခင္းဟု သတ္မွတ္္နိုင္ေပသည္။ ဤအဆင့္တြင္ အေရးအၾကီးဆုံးအခ်က္သည္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ျခင္းအေပၚသာ မူတည္သည္။ Client သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုေျပာင္းလဲလိုက္မည့္အစား ျဖစ္နိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စဥ္းစားေတြးျမင္ျပီး ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ မွန္ကန္ေသာ အသိပညာႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းကို ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။

4။ အေျဖအတြက္ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားထားရွိျပီးေနာက္ Coach ၏တာဝန္သည္ Client မ်ားကို မွန္ကန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္ရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာမူကြဲမ်ားကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ ေထာက္ပ႔ံေပးသည္။ ထိုအဆင့္ကို လမ္းေၾကာင္းဟု ေခၚသည္။ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာ ကိရိယာမ်ား၏ အေရအတြက္မ်ားသည္ နည္းျပမ်ား၏ ပင္ကိုယ္စရိုက္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာသင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ နည္းျပမ်ား၏ အေကာင္းဆုံးၾကိဳးပမ္းျခင္းအေပၚမူတည္၍ အားလုံးနီပါးသည္ အကန္႔အသတ္မဲ့ေသာအရာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ထိုက႑၏အဆုံး၌ နည္းျပမ်ားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္အရာကို မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကို ေဖာ္ျပထားေသာ အစီအစဥ္တစ္ခု ရွိလာပါလိမ့္မည္။

5။ အဓိက်ေသာအတားအဆီးမ်ားအဆင့္တြင္ Coach သည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလ်ွာက္လွမ္းေနေသာ Client အား သူတို႔ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ေသာ ပထမဆုံးအခက္အခဲအတားအဆီးကို ျပန္၍ ေဝဖန္သုံးသပ္ေနမည့္အစား သူ(ဝါ)သူမ၏ရည္မွန္းခ်က္ကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေသအခ်ာျပဳလုပ္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ Client တစ္ေယာက္သည္ ထိုသက္ေသာင့္သက္သာမရွိေသာဇုံႏွင့္ ေမြးထုတ္ေပးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ထိုအပိုင္းသည္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံး၏ အနာက်င္ရဆုံးအပိုင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသစ္တစ္ခုခုသို႔မဟုတ္ မေမ်ာ္လင့္ထားေသာအရာတစ္ခုခုကို ဖန္တီးပါ။

6။ လုပ္ငန္းပုံစံ၏ ေနာက္ဆုံးဒုတိယအဆင့္ကို အရွိန္အျမွင့္ဆုံးအပိုင္းဟုေခၚသည္။ ထိုအပိုင္းသည္ နည္းျပမ်ားအတြက္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ မိမိကိုယ္ကိုမိမိရံႈးနိမ့္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုအေထာက္အကူသည္ နည္းျပမ်ားအား ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိရန္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ဆီသို႔ေရာက္ရန္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ နယ္ေျမကို ျဖတ္ေလ်ွာက္သင့္ေၾကာင္း ခိုင္မာစြာ လက္ခံယုံၾကည္လာေစသည္။

7။ ေနာက္ဆုံးတြင္ေဖာ္ျပရေသာ္လည္း အေလးအနက္ထားကာ တုံ႔ျပန္မႈကို လုပ္ငန္းပုံစံ၏ အဆင့္တစ္ခုအေနျဖင့္ တင္ျပသင့္ပါသည္။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တန္ဖိုးထားျခင္းသည္ ေဖာက္သည္မ်ားအား သူတို႔ပန္းတိုင္ဆီသို႔ေရာက္ရွိျပီး ထိုေအာင္ျမင္မႈကို ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္အတူတကြ ေအာင္ပြဲခံနိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Leadership Styles (သို႔မဟုတ္​) ပင္​ကိုယ္​​ေခါင္​း​ေဆာင္​ႏိုင္​မႈစြမ္​းရည္​အမ်ိဳးမ်ိဳး

dudes-disc-mic-720x340
လူတိုင္​းဟာ ပင္​ကိုယ္​စြမ္​း​ေဆာင္​ရည္ (personality) ​အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိၾကတဲ့အ​ေလ်ာက္​ ျပဳမႈက်င္​့ၾကံပံု (human behavior)၊ စဥ္​းစား​ေတြး​ေခၚႏိုင္​ပံု (thinking ways) ႏွင္​့ တံု႔ျပန္​မႈ (reactions) မ်ားဟာလည္​း တစ္​​ေယာက္​ႏွင့့္တစ္​​ေယာက္​ကြဲျပား​​လ်က္​႐ွိၾကပါတယ္​။ ထိုကဲ့သို႔ ကမာၻ​ေပၚမွာ႐ွိတဲ့ လူအမ်ားရဲ႕စိတ္​ဓာတ္​ႏွင္​့ စဥ္​းစား​ေတြး​ေခၚမႈမ်ားဟာ တစ္​ဦးႏွင့္​့တစ္​ဦး မတူညီၾကတဲ့အတြက္​ အလုပ္​ခြင္​မွာ တန္းတူညီတူ​အလုပ္​လုပ္​ရာမွာ အဆင္​​ေျပရ​ေအာင္​ လူ​အခ်င္​းခ်င္​းရဲ႕ စ႐ိုက္​လကၡာမ်ားကို​ေလ့လာအကဲခတ္​ရာတြင္​ အခက္​အခဲမ်ားျဖစ္​​ေပၚတတ​္​​ေလ့႐ွိပါတယ္​။ တစ္​ဖက္​လူရဲ႕ အက်င့္စ႐ိုက္​ ႏွင္​့ အ​ေတြးအ​ေခၚမ်ားကို မိမိဘက္​မွ သိ႐ွိ​ေအာင္​လုပ္​ရသည္​မွာ မိမိရဲ႕တာဝန္​တစ္​ခုလို႔ဆိုရမွာပါ။ သို႔မွသာ အလုပ္​လုပ္​ရာတြင္​ အဆင္​​ေျပ​ေျပျဖင္​့ အမ်ားႏွင့္​့လက္​တြဲကာလုပ္​ကုိင္​ႏိုင္​မွာျဖစ္​ၿပီး လိုရာပန္း​တိုင္​သို႔​ေရာက္​​ေအာင္​ အခက္​အခဲမ႐ွိဘဲ အတူတကြလုပ္​ကိုင္​ႏိုင္​မွာျဖစ္​ပါတယ္​။ အ​ေတြးအ​ေခၚႏွင္​့ ပင္​ကိုယ္​စ႐ိုက္​မ်ားကြာသြားတဲ့အ​ေလ်ာက္​ ​ေခါင္​း​ေဆာင္​ႏိုင္​မႈစြမ္​း​ေဆာင္​ရည္ပံုစံ​မ်ားဟာလည္​း ကြဲျပားသြားႏိုင္​ပါတယ္​။ အဲ့အတြက္​ အခုဒီ post မွာ လူတစ္​​ေယာက္​ရဲ႕ behavior မ်ားကိုအကဲခတ္​ႏိုင္​ဖို႔အတြက္​ DISC model တစ္​မ်ိဳးကို​ေဖာ္​ျပ​ေပးလိုက္​ပါတယ္​။ DISC model ကို​ ေလ့လာျခင္​းအားျဖင္​့ အလုပ္​ခြင္​မွာ ျဖစ္​​ေပၚလာႏိုင္​တဲ့အမ်ိဳးစံု​ေသာျပသာနာမ်ားကို ​ေျဖ႐ွင္​းႏိုင္​မွာျဖစ္​ၿပီး လူအမ်ားရဲ႕အထင္​ႀကီး​ေလးစားမႈကို တစ္​ဖက္​တစ္​လမ္​းမွ ရယူလို႔ရပါတယ္​။ DISC model အ​ေၾကာင္း​ကို အက်ဥ္​းခ်ဳပ္​အ​ေနနဲ႔ ႐ွင္​းျပရမယ္​ဆိုရင္​​ေတာ့ DISC ဟာဆိုရင္​ စိတ္​​ေရာဂါပညာ႐ွင္​ William Moultan Marston မွ ​ေဖာ္​ျပထားတဲ့ theory တစ္​မ်ိဳးျဖစ္​ၿပီး Dominance (D)၊ Influencing (I)၊ Steadiness (S) ႏွင္​့ Compliance (C) စတဲ့ keyword စကားလံုးမ်ားရဲ႕ အစစာလံုးမ်ားကိုယူကာ အမည္​​ေပးထားျခင္​းျဖစ္​ပါတယ္​။ DISC model အ​ေၾကာင္​းကို အက်ယ္​တဝန္​း​ေဖာ္​ျပရမည္​ဆိုပါက Outgoing ၊ Reserved ၊ Task-oriented ႏွင္​့ People-oriented စတဲ့ personality အမ်ိဳးအစား ၄ ခုႏွင္​့ အရင္​ဆံုး​ေဖာ္​ျပခ်င္​ပါတယ္​။ ထိုအခ်က္​ ၄ ခ်က္​ကို လူအမ်ားနားလည္​​ေအာင္​ ႐ွင္​းျပရမယ္​ဆိုရင္​​ေတာ့ Outgoing ႏွင္​့ Reserved တို႔ဟာဆိုရင္​ လူတစ္​​ေယာက္​ရဲ႕ စိတ္​ပိုင္​းဆိုင္​ရာခံယူထားမႈအ​ေလ့အထမ်ား (internal motor or pace) ျဖစ္​ၿပီး ဥပမာအားျဖင္​့​ေျပာရလ်ွင္​ အခ်ိဳ႕​ေသာလူမ်ားဟာ အလုပ္​တစ္​ခုခုကိုထပ္​စဥ္း​စားစရာလိုသည္​ဟုမထင္​ဘဲ ျမန္​ဆန္​စြာျပဳလုပ္​တဲ့အခ်က္​ျဖစ္​တဲ့ Outgoing အခ်က္​ထဲမွာပါဝင္​​ေနၿပီး အခ်ိဳ႕က​ေတာ့ ဆံုးျဖတ္​ခ်က္​တစ္​ခုမလုပ္​မွီ ​ေသခ်ာစဥ္​းစာကာ သတိနဲ႔အျမဲျပဳလုပ္​တတ္​တဲ့ Reserved ဆိုတဲ့ အခ်က္​ထဲမွာ ပါဝင္​လ်ွက္​႐ွိၾကပါတယ္​။ က်န္​႐ွိ​ေန​ေ​သးတဲ့ Task-oriented ႏွင္​့ People-oriented တို႔က​ေတာ့ လူတစ္​​ေယာက္​ရဲ႕အဓိကဦးစား​ေပးအာ႐ုံစိုက္​မႈမ်ား (external focus or priority) ျဖစ္​ၿပီး ဥပမာအားျဖင္​့​ေျပာရလ်ွင္​ အခ်ိဳ႕​ေသာလူမ်ားဟာ အလုပ္​တစ္​ခုကိုၿပီး​ေအာင္​လုပ္​ဖို႔သာ အာ႐ုံစိုက္​​ေနတဲ့ Task-oriented အခ်က္​ထဲမွာ ပါဝင္​​ေနၿပီး အခ်ိဳ႕က​ေတာ့ လူ​ေတြရဲ႕စိတ္​ခံစားမႈမ်ားကိုထည့္​့စဥ္း​စားကာ လုပ္​​ေဆာင္​​ေလ့႐ွိတဲ့ People-oriented အခ်က္​ထဲမွာ ပါဝင္​​ေနတာျဖစ္​ပါတယ္​။
ေဖာ္​ျပထားတဲ့အခ်က္​ ၄ ခ်က္​တို႔မွ ၁ ခုခ်င္​းစီကို စက္​ဝိုင္​းတစ္​ခုရဲ႕ ​အပိုင္​း ၁ ပိုင္း​စီအျဖစ္​သတ္​မွတ္​ၿပီး ထိုအခ်က္​မ်ားကို ​စက္​ဝိုင္း​တစ္​ခုတည္​းျဖစ္​​ေအာင္​​ေပါင္​းစပ္​လိုက္​္​ကာမွ DISC model ထြက္​​ေပၚလာတာျဖစ္​ပါတယ္​။
ထိုအခ်က္မ်ားကို ပထမအပိုင္​းျဖစ္​တဲ့ Dominance (Task-oriented + Outgoing) ၊ ဒုတိယအပိုင္​းျဖစ္​တဲ့ Influencer (Outgoing + People-oriented) ၊ တတိယအပိုင္​းျဖစ္​တဲ့ Steadiness (People-oriented + Reserved) ႏွင္​့ စတုတၳအပိုင္​းျဖစ္​တဲ့ Compliance (Reserved + Task-oriented) စတဲ့ personality style အမ်ိဳးမ်ိဳးအရ နာမည္​မ်ား​ (terms) သတ္​မွတ္​ကာ DISC model အျဖစ္​သတ္​မွတ္​လိုက္​တာဘဲျဖစ္​ပါတယ္​။
Dominance အပိုင္း​အတြင္​းက်​ေရာက္​တဲ့လူမ်ားဟာ မိမိလုပ္​​ေဆာင္​ရမယ္​့ အလုပ္ကိုသာအာ႐ုံစိုက္​ကာ ျမန္​ျမန္​ဆန္​ဆန္​ျဖင္​့ ျပီး​ေျမာက္​​ေအာင္​လုပ္​​ေဆာင္​​မယ္​့ အ​ေလ့အ​ထ႐ွိသူမ်ိဳးျဖစ္​ပါတယ္​။ Dominance အတြင္​းသို႔က်​ေရာက္​သူမ်ားႏွင္​့ မိတ္​​ေဆြဖြဲ႔ရာတြင္​ ​ေလးစားမႈကို​ေ႐ွ႕တန္​းတင္​ကာ မိတ္​ဖြဲ႔သင္​့ပါတယ္​။ Influencer ဟာဆိုရင္​ မိမိႏွင္​့တြဲဖက္​လုပ္​ကိုင္​တဲ့ လူမ်ားႏွင္​့ ​​ေကာင္း​စြာမိတ္​ဖြဲ႔ကာ အထက္​စီးသိပ္​မဆန္​ဘဲ တန္း​တူရည္​တူဆက္​ဆံၿပီး အလုပ္​ကိုျမန္​ဆန္​စြာ ျပဳလုပ္​တတ္​တဲ့ အ​ေလ့အထ႐ွိသူျဖစ္​ပါတယ္​။ Influencer မ်ားႏွင္​့ မိတ္​ဖြဲ႔ရာတြင္​ ခ်ီးမြမ္း​စကားမ်ား​ေျပာ​ေပးကာ သူတို႔ရဲ႕လုပ္​​ေဆာင္​မႈမ်ားကို အသိအမွတ္​ျပဳ​ေပးသင္​့ပါတယ္​။ Steadiness အတြင္​းက်​ေရာက္​တဲ့သူမ်ားက​ေတာ့ အလုပ္​တစ္​ခုလုပ္​​ေဆာင္​ရာတြင္​ ​ေျဖး​ေျဖးႏွင္​့မွန္​မွန္​ စဥ္​းစားခ်င္​့ခ်ိန္​ကာ လုပ္​​ေဆာင္​တတ္​ၿပီး အခက္​အခဲတစ္​ခုခုျဖစ္​​ေပၚလာပါကလည္​း လူအမ်ားအား team တစ္​ခုသဖြယ္ကူညီ​ေလ့႐ွိတတ္​ၿပီး ​အတူတကြလုပ္​​ေဆာင္​တတ္​သူမ်ိဳးျဖစ္​ပါတယ္​။ Steadiness အတြင္​းသို႔က်​ေရာက္​သူမ်ားႏွင္​့ မိတ္​​ေဆြဖြဲ႔ရာတြင္​ ခင္​ခင္​မင္​မင္​​ေျပာဆိုဆက္​ဆံကာ ဟန္​မ​ေဆာင္​ဘဲ႐ုိး႐ိုးသားသားျဖင္​့ အသိအမွတ္​ျပဳမႈမ်ား လုပ္​​ေဆာင္​​ေပးသင့္ပါတယ္​။ Compliance အတြင္​းက်​ေရာက္​တဲ့သူမ်ားက​ေတာ့ မိမိရဲ႕အလုပ္​ကိုအာ႐ုံစိုက္​ကာ ​ေျဖး​ေျဖးႏွင့္မွန္​မွန္​ တိတိက်က်ႏွင္​့ အမွားကင္​းစင္​​ေအာင္​ျပဳလုပ္​တတ္​​ေလ့႐ွိတဲ့အတြက္​ အရည္​အ​ေသြးအလြန္​​ေကာင္​းမြန္​တဲ့ အလုပ္​မ်ားျဖစ္​​ေပၚ​ေစဖို႔ Compliance အတြင္​းက်​ေရာက္​တဲ့သူမ်ားကို အားကိုးလို႔ရႏိုင္​ပါတယ္​။ မိတ္​ဖြဲ႔ရာတြင္​ မိမိရဲ႕႐ိုးသားမႈနဲ႔ ယံုၾကည္​မႈမ်ား​အျပည့္​့အဝေပးအပ္​ကာ ထိုသူႏွင္​့ မိတ္​ဖြဲ႔မႈမ်ားျပဳလုပ္​သင္​့ပါတယ္​။ ​အထက္​ေဖာ္​ျပပါအခ်က္​မ်ားအားလံုးဟာ မ​ေကာင္​းတဲ့အခ်က္​ ဟူ၍မ႐ွိဘဲ သူ႔အရာႏွင္​့သူ အ​ေရးႀကီးတဲ့အခန္း​ထဲမွာပါဝင္​​ေနျကပါတယ္​။ အခုလို​ေဖာ္​ျပထားတဲ့ personality style မ်ားဟာ ​မိမိတို႔ ေက်ာင္း​မွာသင္ထားတဲ့ စာ​ေတြ႔မ်ားထက္​ ပိုအ​ေရးႀကီးပါတယ္​။ ​ေလ့လာမႈမ်ားအရ လူတစ္​​ေယာက္​မွာ႐ွိတဲ့ personality style ဟာ လုပ္​ငန္းခြင္​ထဲမွာေအာင္​ျမင္​မႈရ႐ွိႏိုင္​ဖို႔အတြက္​ ၈၅ ရာခိုင္​ႏႈန္​း အထိသက္​ဆိုင္​​ေနၿပီး ​စာ​ေတြ႕ပိုင္​းက​ေတာ့ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္​းအထိသက​္ဆိုင္​မႈ႐ွိတယ္​လို႔ ​သိရပါတယ္​။ ၿပီးတဲ့အခါမွာ မိမိရဲ႕ personality style ကိုသာမက အျခားသူရဲ႕ personality style မ်ားကိုပါ မိမိကိုယ္​တိုင္​ျပန္​လည္​ဆန္း​စစ္ႏိုင္ပံုနည္​းလမ္​းမ်ား​ႏွင္​့ ထို style မ်ားရဲ႕အတြင္းက်က် ​အ​ေသးစိတ္​အဓိပၸါယ္​မ်ားကို႐ွင္​းလင္​း​ေဖာ္​ျပသြားမွာျဖစ္​​ပါတယ္​။ အရင္ဆံုး personality style စစ္​နည္​း​ေလး​ေျပာျပပါမယ္​။ Style စစ္​ရာတြင္​ အဆင္​့ ၁ အ​ေနနဲ႔ျပဳလုပ္​ရမွာက​ေတာ့ ​ေဖာ္​ျပထားတဲ့ဇယားမွ အခ်က္​မ်ားကို အမွတ္​ေပးရမွာျဖစ္​ပါတယ္​။ အမွတ္​​ေပးရာတြင္​လည္​း a,b,c,d အခ်က္​ ၄ ခ်က္​ ကို အမွတ္​ ၇၊ ၅၊ ၃၊ ၁ စတဲ့အမွတ္​မ်ားအလိုက္​​ အႀကိမ္​အ​ေရအတြက္​ထပ္​ျခင္း​မ႐ွိဘဲ ​ေပးရမွာျဖစ္​ပါတယ္။​ မိမိနွင့္ကိုက္​ညီၿပီးအသင့္​​ေတာ္ဆံုးျဖစ္​​ေလ​အမွတ္​မ်ားမ်ား​ေပးသင္​့​ေလျဖစ္​ပါတယ္​။
အဆင္​့ ၂ အ​ေနနဲ႔ျပဳလုပ္​ရမွာက​ေတာ့ မိမိ​ေပးထားခဲ့တဲ့အမွတ္​မ်ားကို a,b,c,d အလိုက္သီးသန္​႔ခြဲကာ ​ေဖာ္​ျပထားတဲ့ဇယားမွာျဖည္​့သြင္​းၿပီး ျပန္​​ေပါင္​း​ေပးရမွာျဖစ္​ပါတယ္​။
အဆင္​့ ၃ အ​ေနနဲ႔ တတိယ​ေဖာ္​ျပပါဇယားထဲမွာ မိမိရ႐ွိထားတဲ့ a,b,c,d စတဲ့စုစုေပါင္​းအမွတ္​မ်ားကိုျဖည္​့သြင္း​ပါ။ a,b,c,d အမွတ္​​ေပါင္​း ၄ ခုထဲမွာ အမ်ားဆံုးရတဲ့အမွတ္​က​ေတာ့ မိမိႏွင့္အသင္​့​ေတာ္​ဆံုး personality style ဘဲျဖစ္​ပါတယ္​။ အကယ္​၍ HIGH ‘D’ မွာ အမွတ္​အမ်ားဆံုးရ႐ွိ​ေနမယ္​ဆိုရင္​​ေတာ့ မိမိရဲ႕ style က Dominance အတြင္​းမွာက်​ေရာက္​​ေနတာျဖစ္​ပါတယ္​။ ထိုနည္​းကိုအသံုးျပဳၿပီး မိမိကိုယ္​ကို ဆန္​းစစ္​လို႔ရသလို အျခား​သူရဲ႕ style ကိုလည္​း သိႏိုင္​ပါတယ္​။
တြက္​ခ်က္​ဆန္​းစစ္​နည္​းကို ​ေဖာ္​ျပၿပီးတဲ့အခါမွာ DISC model အ​ေၾကာင္း​ကိုျပန္​သြားၿပီး အ​ေသးစိတ္​အခ်က္​မ်ားကို​႐ွင္း​လင္​း​ေဖာ္​ျပသြားပါမယ္​။
DISC model အ​ေၾကာင္​း​ေျပာျပရာမွာ Dominance အပိုင္​းကိုအ​ေသးစိတ္​​အရင္​ဆံုး႐ွင္​းျပသြားပါမယ္​။ Dominance အပိုင္​းက်​ေရာက္​တဲ့သူမ်ားမွာ ​ေကာင္​းတဲ့အခ်က္​မ်ား႐ွိသလို မ​ေကာင္းတဲ့အခ်က္​မ်ားလည္း ႐ွိပါတယ္​။ ​ဒီအပိုင္​းမွာက်​ေရာက္​တဲ့သူမ်ားရဲ႕စ႐ိုက္​လကၡဏာမ်ားကို​ေျပာရမယ္​ဆိုရင္​သူတို႔က မိမိကိုယ္​ကို အထင္​ႀကီးတဲ့အျပင္​ အတၱႀကီးၾကသူမ်ားလည္​းျဖစ္​ျပီး ၿပိဳင္​စံရွားမ်ားျဖစ္​တယ္​လို႔​လည္​းေျပာလို႔ရပါတယ္​။ သူတို႔ဟာ ဆ​ံုးျဖတ္​ခ်က္​ခ်မွတ္​ရာမွာ အလြန္​တိက်ျပတ္​သားသူမ်ားျဖစ္​ၾက​တဲ့အတြက္​ ခက္​ခဲတဲ့ဆံုးျဖတ္​ခ်က္​မ်ားခ်မွတ္​ရာတြင္​ သူတို႔ကိုအားကိုးလို႔ရပါတယ္​။ ျပသာနာမ်ားကိုလည္​း တစ္​ပါးသူရဲ႕အကူအညီမလိုဘဲ​ မိမိဘာသာ​ကြၽမ္း​က်င္​စြာနဲ႔ဘဲ အခက္​အခဲမ႐ွိ အလြယ္​တကူ​ေျဖ႐ွင္​းႏိုင္​သူမ်ားျဖစ္​ၾကပါတယ္​။ ဒါ​ေပမဲ့ သူတို႔ဟာ အဖြဲ႔လိုက္​အလုပ္​လုပ္​ရာမွာ လက္​​ေအာက္​ငယ္​သား​ေတြကို မညႇာမတာျဖင္​့ အလုပ္​မ်ားျမန္​ျမန္​ၿပီး​ေအာင္​ ခိုင္​း​ေလ့႐ွိတတ္​ၾကပါတယ္​။ လူတစ္​​ေယာက္​ကို အ​ေပၚစီးမွဆက္​ဆံတတ္​တဲ့အျပင္​ စည္းကမ္းမ်ားလည္း ​​​တင္​းက်ပ္​​ေလ့႐ွိပါတယ္​။ သူတို႔ဟာ ​အခ်ိန္​နဲ႔တ​ေျပးညီအလုပ္​မ်ားလုပ္​​ေဆာင္​ႏိုင္​တဲ့အျပင္​ ေခါင္​း​ေဆာင္​ႏိုင္​စြမ္း အျပည့္အဝ႐ွိသူမ်ားလို႔​လည္​းေျပာလို႔ရပါတယ္​။ ဆံုးျဖတ္​ခ်က္​ခ်မွတ္​ရာတြင္​လည္​း အၾကံဥာဏ္​မ်ားမ​ေတာင္းတတ္​တဲ့အျပင္​ တစ္​ဦးတစ္​​ေယာက္​နဲ႔မွ တိုင္​ပင္​ၿပီးမလုပ္​တတ္​တဲ့အတြက္​ တစ္ခာတစ္ခာ မိမိရဲ႕​​လုပ္​ပိုင္​ခြင္​့ထက္​ အဆင္​့​ေက်ာ္​ၿပီး ခ်မွတ္​မိသြားတာမ်ိဳးလည္​းျဖစ္​လာႏိုင္​ပါတယ္​။ Dominance အတြင္​းမွာက်​ေရာက္​သူမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕စိတ္​ကူးမ်ားကို အတုခိုးၿပီး တစ္​​ေနရာမွ အသံုးျပဳတာမ်ိဳးကို မျဖစ္​​ေစခ်င္​ၾကပါဘူး။ လူ​အမ်ားကို ထိန္​းခ်ဳပ္​ၿပီးအလုပ္​ၿပီး​ေျမာက္​​​ေအာင္​လုပ္​​ေဆာင္​​တတ္​တဲ့အတြက္​ မိမိကိုယ္​တိုင္​မထိန္း​ခ်ဳပ္​ႏိုင္​​ေတာ့မယ္​့အ​ေျခအ​ေနကို မလိုလားၾကပါဘူး။ ဒီလိုအ​ေျခအ​ေနမ်ိဳး​ကို အလြန္​​​ေၾကာက္​ရြံ ့တတ္​ၾကပါတယ္​။ Dominance အတြင္​းက်​ေရာက္​တဲ့သူမ်ားဟာ ထြက္​႐ွိလာတဲ့ရလဒ္​ result ​ေပၚမွာမူတည္​ၿပီး စိတ္​ဓာတ္​ခြန္​အားလို႔​ေျပာလို႔ရတဲ့ motivation ရ႐ွိတတ္​ပါတယ္​။ သူတို႔ဟာ လြတ္​လပ္​စြာလုပ္​ပိုင္​ခြင္​့ရ႐ွိႏိုင္​မႈအ​ေပၚမွာမူတည္​ၿပီးလည္​း အလုပ္​လုပ္​ခ်င္​စိတ္​ျပင္​းထန္​​ေစပါတယ္​။ သူ့ရဲ့လုပ္​​ေဆာင္​ခ်က္​မ်ားကို အသ္ိအမွတ္​ျပဳတဲ့အ​ေနနဲ႔ လူအမ်ားက​ေပးတဲ့ ခ်ီးျမႇင္​့​ေျမႇာက္​စားမႈကိုလည္း​သ​ေဘာက်တတ္​ၾကပါတယ္​။ Project တစ္​ခုလုပ္​ရာတြင္​ Initiating အပိုင္​းျဖစ္​တဲ့ plan ခ်မွတ္​တဲ့အပိုင္​း၊ Goal နဲ႔ mission မ်ားခ်မွတ္​တဲ့အပိုင္​းတို႔မွာ Dominance အတြင္​းက်​ေရာက္​တဲ့သူမ်ားက အ​ေကာင္​းဆံုး​လုပ္​​ေဆာင္​​ေပးႏိုင္​ပါတယ္​။ သူတို႔ဟာဆိုရင္​ Boss သ​ေဘာမ်ိဳးျဖစ္​တဲ့ အ​ေပၚစီးမွဆက္​ဆံတာမ်ိဳးျဖစ္​တဲ့အတြက္​ ထိုသူမ်ားႏွင္​့ ဆက္​ဆံ​ေရးျပဳလုပ္​ရာတြင္​ အၿပိဳင္​အဆိုင္​ အျငင္​းအခံုျပဳလုပ္​တာထက္​စာရင္​ နား​ေထာင္​ေပးျခင္​းကသာ အ​ေကာင္းဆံုးနည္​းလမ္း​ျဖစ္​မွာပါ။ စကား​ေျပာရာတြင္​လည္​း​ ထိပ္​တိုက္​ဆက္​ဆံသင္​့ၿပီး အခ်က္​က်တဲ့ point ကို​ေရာက္​​ေအာင္​ ျပတ္​ျပတ္​သားသား​ေျပာဆိုသင္​့ပါတယ္​။ ‘ဘယ္​လို’ ဆိုတဲ့စကားလံုးထက္​ ‘ဘာ’ ဆိုတဲ့ စကားလံုးမ်ားကိုဘဲသံုးၿပီး အ​ေမးအ​ေျဖျပဳလုပ္​သင္​့ပါတယ္​။ လူမႈ​ေရးဆိုင္​ရာ Social ဘက္​မ​ေရာက္​ဘဲ စီးပြား​ေရးဆန္​ဆန္​ business ဘက္​​ေရာက္​​ေအာင္​သာ စကား​ေျပာဆိုသင္​့ၿပီး မိမိရဲ႕ပန္​းတိုင္​ goal ​ေရာက္​​ေအာင္​ မျဖစ္​ႏိုင္​တဲ့အ​ေၾကာင္း​အရာမ်ား၊ က်႐ွံုး​ေစႏိုင္​တဲ့ပတ္​သက္​ရာပတ္​သက္​​ေၾကာင္​းမ်ားကို​ေျပာမယ့္​့အစား ျဖစ္​သင့့္တဲ့၊ ျပဳလုပ္​သင္​့တဲ့ အၾကံဥာဏ္​မ်ားကိုသာ​​ေပးသင္​့ပါတယ္​။ မိမိကိုယ္​တိုင္​ကလည္​း D အတြင္​းမွာက်​ေရာက္​​ေနတဲ့လူစားမ်ိဳးဟုထင္​မွတ္​ကာ အရာရာကို ထိုသူရဲ႕စိတ္​ဓာတ္​ႏွင္​့ႏိႈင္​းယွဥ္​ကာ ​ေျပာဆိုဆက္​ဆံသင္​့ပါတယ္​။
Dominance အပိုင္​းမွာက်​ေရာက္​သူမ်ားရဲ႕ personality style မ်ားကိုအ​ေသးစိတ္​​ေျပာျပၿပီးတဲ့အခါမွာ Influencing(I) အပိုင္း​ကိုအ​ေသးစိတ္​​ေျပာျပပါမယ္​။ Influencer ​ေတြရဲ႕အဓိက​ေကာင္​းတဲ့အခ်က္​က စကား​ေျပာ​ေကာင္​းတာပါဘဲ။ သူတို႔ဟာဆိုရင္​ လူပံုအလယ္​မွာ မိန္​႔ခြန္​း (speech) ​ေျပာရမွာကို ​ေၾကာက္​ရြံျခင္းမ႐ွိၾကပါဘူး။ လူအမ်ားနဲ႔ ခင္​ခင္​မင္​မင္​ ​ေပါင္​းသင္​းဆက္​ဆံတတ္​သလို အလုပ္​လုပ္​ရာမွာလည္​း တစ္​စုတစ္​စည္​းတည္​း team သဖြယ္​ အလုပ္​လုပ္​တတ္​ၾကပါတယ္​။ ရည္​မွန္း​ခ်က္​ႀကီးသလို အ​ေကာင္​အထည္​​ေဖာ္​ရာမွာလည္​း အဖက္​အဖက္​မွအဆင္​​ေျပ​ေအာင္​ ​စိတ္​အားထက္​သန္​စြာနဲ႔ဘဲ ေဆာင္​ရြက္​ႏိုင္​စြမ္း​႐ွိၾကပါတယ္​။ တစ္​ခါတစ္​ရံ ျကိုးကိုင္ျ​ခယ္​လွယ္​တတ္​သလို တစ္​ခါတစ္​ရံ စိတ္​ႀကီးဝင္​ၿပီး ဂုဏ္​​ေမာက္​တာမ်ိဳး​ေတြလည္း႐ွိပါတယ္​။ အလုပ္လုပ္ရာတြင္လည္း ​လြတ္​လပ္​မႈကိုလိုလားတဲ့အတြက္​ စည္​းစနစ္​က်က်လုပ္​​ေဆာင္​ႏိုင္​မႈအားနည္း​ပါတယ္​။ result ရလဒ္​​ေပၚမွာအာ႐ုံစိုက္​​ေလ့မ႐ွိဘဲ လုပ္​ကိုင္​သူ​ေတြျဖစ္​တဲ့ လူအမ်ားရဲ႕စိတ္​သ​ေဘာထားမ်ားကိုသာ အျမဲအာ႐ုံစိုက္​​ေနတတ္​တဲ့ အက်င္​့႐ွိပါတယ္​။ ထိုသူတို႔ရဲ႕ သဘာဝမွာ ​မိမိကိုယ္​တိုင္​ေျပာဆို​ေနရတာကိုသာႀကိဳက္​​ေနတဲ့အတြက္​ အျခားသူရဲ႕စကားမ်ားကို အခ်ိန္​​ေပးၿပီးနား​ေထာင္​​ေလ့မ႐ွိၾကပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ အၾကံဥာဏ္​မ်ား ႏွင္​့ လုပ္​​ေဆာင္​ခ်က္​မ်ားကို လူအမ်ားဘက္​မွ အား​ေပးအား​ေျမႇာက္​ကာ လက္​ခံ​ေစလိုတဲ့ စိတ္​သ​ေဘာထား႐ွိ​ေနတတ္​တဲ့အတြက္​ Influencer သမားမ်ားအတြက္​ အႀကီးမားဆံုး​ေၾကာက္​ရြံ႔မႈဟာ သူတို႔ကို အ​ေရးမ​ေပးဘဲ ပယ္​ခ်တာမ်ိဳး​ေတြဘျဲဖစ္​ပါတယ္​။ လူအမ်ားဘက္​မွ အား​ေပးလက္​ခံလာ​ေလ​ေလ သူတို႔အတြက္​ စိတ္​အားထက္​သန္​မႈပိုမ်ားလာ​ေလ​ေလျဖစ္​ၿပီး အလုပ္​လုပ္​ရာမွာလည္​း အရာတိုင္းက အဆင္​​ေျပ​ေနမွာျဖစ္​ပါတယ္​။ လူအမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ​​​​​speech မ်ားမ်ားေျပာဆို​ေနရတဲ့အ​ေပၚမွာလည္​း သူတို႔ရဲ႕ လုပ္​​ေဆာင္​ႏိုင္​စြမ္​းဟာ ပိုအား​ေကာင္​းလာ​ေစႏိုင္​ပါတယ္​။ စည္း​မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုမလိုလားဘဲ တစ္ဦးတည္း​​​ေ႐ွ႕​ေဆာင္လမ္​းျပႏိုင္​​ေပမဲ့ က်န္​တဲ့အလုပ္​မ်ား​ေ႐ွ႕ဆက္​လုပ္​ဖို႔​ေတာ့ အျခားလူကိုမွီခိုတတ္​​ေလ့႐ွိပါတယ္​။ သူတို႔ဟာ လူအမ်ားရဲ႕အား​ေပးမႈကိုလိုလားတဲ့အတြက္​ ပတ္​ဝန္းက်င္​ဟာ သူတို႔အတြက္​ အလြန္​အ​ေရးႀကီးပါတယ္​။ ​အၾကံဥာဏ္​မ်ား​ေဖာ္​ျပလို႔အ​ေကာင္​းဆံုးျဖစ္​တဲ့၊ သက္​​ေတာင့္သက္​သာ႐ွိၿပီး ေပါင္​းရသင္​းရ​ေကာင္​းတဲ့ လူ႔ပတ္​ဝန္​းက်င္​မွာသာ အလုပ္​လုပ္​​ေဆာင္​လိုစိတ္​႐ွိၾကပါတယ္​။ Influencer လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ ​ေျပာဆိုဆက္​ဆံရာမွာ​ေတာ့ မိမိဘက္​က ဦးစား​ေပးမႈ​ေပးတာကလြဲ​လို႔အျခား ဘာမွမ႐ွိပါဘူး။ ထိုသူဘက္​မွစကားမ်ားမ်ား​ေျပာႏိုင္​​ေအာင္​ႏွင္​့ အၾကံဥာဏ္​မ်ားမ်ား​ေပးႏိုင္​​ေအာင္​ မိမိဘက္​မွအခ်ိန္​မ်ားမ်ား​ေပးသင္​့ပါတယ္​။ အၾကံဥာဏ္​​ေကာင္​းမ်ား​ေပး​ေဆာင္​ႏိုင္​တာျဖစ္​တဲ့အတြက္​ သူတို႔ဘက္​မွ အၾကံမ်ားမ​ေပးႏိုင္​ရ​ေအာင္​ တစ္​ခ်က္​​ေပးအမိန္႔မ်ားျဖင္​့​ခိုင္းကာ သူတို႔ရဲ႕ မိမိကိုယ္ကိုထားတဲ့​ယံုၾကည္​စိတ္​ကို မဖ်က္​စီးသင္​့ပါဘူး။ အတြင္​းက်က် detail အခ်က္​အလက္​မ်ားကို စီမံရာမွာ တစ္​ခါတစ္​ခါ အခ်ိဳ႕အပိုင္​းမ်ားက်န္​ခဲ့ႏိုင္​သလို တစ္​ခါတစ္​ရံမွာ​ေတာ့ ျပသာနာတစ္​ခုခုကို​ေျဖ႐ွင္​းရာမွာ အလြန္​က်န​​ေသသပ္​​ၾကပါတယ္​။ Influencer ​ေတြဟာ ကတိတည္​တတ္​ၾကသူမ်ားျဖစ္​ၿပီး စဥ္း​စား​ေတြး​ေခၚမႈအပိုင္​းမွာလည္​း အင္​မတန္​ျမန္​ဆန္​စြာ​ေတြး​ေခၚတတ္​တဲ့လူစားမ်ိဳး​ေတြလို႔​ေျပာလို႔ရပါတယ္​။
Dominance အပိုင္​းနဲ႔ Influencer အပိုင္​းကို​ေျပာျပၿပီးတဲ့အခါမွာ Steadiness အပိုင္​းကိုအ​ေသးစိတ္​​ေျပာျပမွာျဖစ္​ပါတယ္​။ Steadiness အတြင္​းက်​ေရာက္​တဲ့သူမ်ားဟာ ​ေျဖး​ေျဖးႏွင္​့မွန္​မွန္​ျဖင္​့ ​ေသခ်ာစဥ္​းစားၿပီး လုပ္​​ေဆာင္​တတ္​​ေလ့႐ွိပါတယ္​။ တည္​ၿငိမ္​ၿပီး အခ်က္က်က်လုပ္​​ေဆာင္​တတ္​​တဲ့အတြက္​ သူ႔ရဲ႕လုပ္​​ေဆာင္​ခ်က္​မ်ားကို ​ေဘးလူမွ ႀကိဳတင္​ခန္​႔မွန္း​လို႔ရပါတယ္​။ သူတို႔ဟာ လူအမ်ားနဲ႔ခင္​မင္​မႈလည္​း႐ွိသလို အျခားသူရဲ့အျကံ​ေ​ပးမႈမ်ားကို ​ေက်​ေက်နပ္​နပ္​လက္​ခံၿပီး အ​ေရးတယူနားဆင္​တတ္​​ေလ့႐ွိပါတယ္​။ အရာရာမွာ ​ေရာင္​့ရဲတတ္​သလို ​ေလးစားဖြယ္​လည္​း​ေကာင္းပါတယ္။ ေျပာင္း​လဲမႈတစ္​ခုခုလုပ္​ရာတြင္​လည္​း ​တ​ေျဖး​ေျဖးခ်င္​းစီ လက္​ခံကာလုပ္​​ေဆာင္​တတ္​တဲ့အတြက္​ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္​​ေဆာင္​ခ်က္​​ေတြကို ယံုၾကည္​စိတ္​ခ်ရပါတယ္​။ ဆံုးျဖတ္​ခ်က္​ခ်ရာတြင္​​ေတာ့ တစ္​ခါတစ္​ရံ သူတို႔အတြက္​ ခက္​ခဲတတ္​​ေလ့႐ွိၾကပါတယ္​။ ​​​တေျဖးေျဖးလုပ္​​ေဆာင္​တတ္ၿပီး အခ်ိန္​မ်ားမ်ားလိုအပ္​တဲ့အတြက္​ အခ်ိန္​​ၾကာျမင္​့မႈ႐ွိတယ္​လို႔​ေတာ့​ေျပာလို႔ရပါတယ္​။ ဒါ​ေပမဲ့ အလုပ္​မၿပီးမခ်င္​း ႀကိဳးစားလုပ္​​ေဆာင္​တတ္​ၿပီး အျခား​ေသာအလုပ္​မ်ားကိုပါ ၿပိဳင္​တူအ​ေနနဲ႔ multi-tasking မ်ိဳးကို လုပ္​​ေဆာင္​ႏိုင္​ပါတယ္​။ မ​ေကာင္းတဲ့အ​ေျခအ​ေနဘက္​ကို​ေတြးၾကည္​့မယ္​ဆိုရင္​ သူတို႔ဟာအလုပ္​ကို အခ်ိန္​မ်ားမ်ားယူကာ တ​ေျဖး​ေျဖးလုပ္​​ေဆာင္​တတ္​တဲ့အတြက္​ တစ္​ခုခုအ​ေျပာင္​းအလဲႏွင္​့ရင္​ဆိုင္​ရပါက သူတို႔ကသိပ္​မစဥ္​းစား​ေတာ့ဘဲ လ်စ္​လ်ဴရႈလိုက္​တဲ့သ​ေဘာမ်ိဳးမွာ႐ွိ​ေနပါတယ္​။ ေျပာင္​း​လဲရတဲ့အ​ေၾကာင္​းအရင္​းကို​ေတာ့​ေဖာ္​ျပႏိုင္​စြမ္း​႐ွိ​တတ္​ၾကပါတယ္​။ မိမိအတြက္​အ​ေျခအ​ေနသိပ္​မဟန္​တဲ့အရာ​ေတြ​ေပၚ​ေပါက္​လာပါက အဲ့အတြက္​မ်ားမ်ားစားစား စဥ္းစားၿပီး​ေခါင္​း႐ႈပ္​မခံဘဲ အျခား plan ကို​ေျပာင္​းလဲၿပီးလုပ္​​ေဆာင္​လိုက္​တတ္​ၾကပါတယ္​။ လူအမ်ားကို အားနာတတ္​တဲ့သဘာဝလည္​း႐ွိ​ေနတတ္တဲ့​အတြက္​ တစ္​ခုခုကိုျငင္​းပယ္​ႏိုင္​စြမ္း​မ႐ွိၾကပါဘူး။ အ​ေျပာင္းအလဲျပုလုပ္​လိုက္​လို႔ တစ္​ခုခုမွားယြင္​းၿပီး မိမိအလုပ္​ဟာ security လံုျခံဳ​မႈမ႐ွိ​ဘဲ ပ်က္​စီး​ေတာ့မွာကို​ေတာ့ အင္​မတန္​​ေၾကာက္​ရြံ ့တတ္​ၾကပါတယ္​။ အဖြဲ့အစည္းျဖင္​့ ​ညီညီၫြတ္​ၫြတ္​လုပ္​​ေဆာင္​ရၿပီး လူအမ်ားဘက္​မွလက္​ခံယံုၾကည္​မႈမ်ားရလာ​ေလ​ေလ အလုပ္​လုပ္​ရာမွာ ပို​ေအာင္​ျမင္​မႈရ႐ွိလာ​ေလ​ေလျဖစ္​ပါတယ္​။ ထိုသူမ်ားႏွင့္​့တြဲဖက္​ၿပီးအလုပ္​လုပ္​ရာမွာ မိမိဘက္​က ခင္​မင္​မႈအျပည္​့အဝ႐ွိ​ေနရၿပီး project တစ္​ခုကို အၿပီးသတ္​ရမယ္​့ ​ေနာက္​ဆံုး​ေန႔ deadline ကိုသတ္​မွတ္​​ေပးထားပါ။ သူတို႔ရဲ႕သူငယ္​ခ်င္​းအ​ေနနဲ႔​ေနကာ အၾကံမ်ား​ေပး​ေဆာင္​ၿပီး ဆံုးျဖတ္​ရာတြင္​လည္​း လြတ္​လြတ္​လပ္​လပ္​ခ်မွတ္​ခိုင္း​သင္​့ပါတယ္​။ Project ရဲ႕ Implementation အပိုင္​းျဖစ္​တဲ့ အဓိကလုပ္​​ေဆာင္​ရ​ေတာ့မယ္​့အပိုင္​းမွာ ဒီလိုလူစားမ်ိဳးကို အားကိုးသင္​့သလို လုပ္​​ေဆာင္​ရာမွာ ​ေလာ​ေလာနဲ႔ ျမန္​​ျမန္​ၿပီးေအာင္​ တြန္​းအား​ေပးတာမ်ိဳး​ေတာ့ အထူ​း​ေ႐ွာင္​က်ဥ္​သင္​့ပါတယ္​။ မိမိလုပ္​ကိုင္​ရမယ္​့အလုပ္​​တစ္​ခုကို အ​ေပၚစီးမွ Big Picture အ​ေနနဲ႔ၾကည္​့႐ႈႏိုင္​ၿပီး အတြင္​းက်က် detail အျဖစ္​ဆင္​းကာလည္​း ဆန္​းစစ္ႏိုင္​ပါတယ္​။ မိမိလိုအပ္​တဲ့အခ်က္​မ်ားကို လူအမ်ားအား အၾကံေပး​ေဆာင္​ႏိုင္​သလို မိမိရဲ႕အသင္​းအဖြဲ႔မွ အသင္​းသားမ်ားရဲ႕ အၾကံမ်ားကိုလည္​း အျမဲအ​ေရးတယူနား​ေထာင္​ကာ ဆံုးျဖတ္​ခ်က္​တစ္​ခုခုကို ​ေသခ်ာစဥ္​းစားၿပီး ခ်မွတ္တတ္​ပါတယ္​။ လူ​ေတြရဲ႕ ခင္​မင္​မႈကိုသ​ေဘာက်တဲ့အတြက္​ တစ္​ခါတစ္​ရံ မ​သမာသူမ်ားရဲ႕ ​ေသြး​ေဆာင္​ျဖား​ေယာင္​းမႈမ်ားမွာ အလြယ္​တကူ က်႐ွံုးႏိုင္​တဲ့အတြက္​ နည္​းနည္​း​ေတာ့ ကိုး႐ိုးကားယားႏိုင္​တယ္​လို႔​ ေျပာလို႔ရပါတယ္​။
ေနာက္​ဆံုးအခ်က္​ျဖစ္​တဲ့ Compliance (C) အတြင္​းမွာက်​ေရာက္သူမ်ားရဲ႕သ​ေဘာသဘာဝအ​ေၾကာင္​းကို အတြင္း​က်က်​ေျပာျပပါမယ္​။ အထက္​​မွာ​ေျပာခဲ့သလိုပါဘဲ သူက Reserved နဲ႔ Task-oriented အတြင္း​မွာ​က်​ေရာက္​​​ေနတဲ့အတြက္​ မိမိလုပ္ရမယ့္​​အလုပ္​ကိုသာအာ႐ုံစိုက္​ၿပီး ​ေျဖး​ေျဖးနဲ႔မွန္​မွန္​လုပ္​​ေဆာင္​တတ္​ၾကပါတယ္။ ေလ့လာမႈအ​ေျမာက္​အျမားျပဳလုပ္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္​ခ်က္​တစ္​ခုခ်မွတ္​တတ္​ၿပီး အလုပ္​လုပ္​ရာတြင္​လည္​း detail အတြင္​းက်က်အထိဆင္​းကာ လုပ္​တတ္​ၾကပါတယ္​။ အရာရာကို ​ေလး​နက္​တည္​ၿငိမ္​ျပတ္​သားစြာ လုပ္​​ေဆာင္​တတ္​ၿပီး တစ္​ခုခုျပဳလုပ္​လိုက္​ပါက အျခား​ေနရာမွာ ျဖစ္​​ေပၚမယ္​့အက်ိဳးသက္​​ေရာက္​မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္​ခန္႔မွန္းကာ လုပ္​​ေဆာင္​ၾကပါတယ္​။ အားနည္း​ခ်က္​အ​ေနနဲ႔​ေျပာရရင္​ သူတို႔ကအတြင္​းက်က် Detail အထိဆင္းၿပီ ဆန္​းစစ္​တတ္​တဲ့အတြက္​ တစ္​ခါတစ္​ရံ ႐ႈပ္​​ေထြးမႈမ်ားျဖစ္​​ေပၚ​ေစလာၿပီး ဆံုးျဖတ္​ခ်က္​ခ်ဖို႔​ေတြ​ေဝသြား​ေစႏိုင္​ပါတယ္​။ သူတို႔ဟာ ​လူအမ်ားရဲ႕​ေဝဖန္​မႈမ်ားကိုလံုးဝမႏွစ္​သက္​ၾကဘဲ ​သူတို႔ရဲ႕​ေၾကာက္​ရြံ ့မႈတစ္​ခုလို႔​ေတာင္​ ​ေျပာလို႔ရပါတယ္​။ အရမ္​းတိက်စြာလုပ္​​ေဆာင္​တတ္တဲ့အတြက္​ Project ရဲ႕ Inspecting ျပဳလုပ္​တဲ့ ျပန္​လည္​စစ္​​ေဆးတဲ့အပိုင္​း testing phase မွာ သူ႔ကိုတာဝန္​ခ်​ေပးသင္​့ပါတယ္​။ Order အရ အစဥ္​လိုက္​တိုင္​း အခ်က္​မ်ားကို​ေဆာင္​ရြက္​တဲ့အတြက္​ တစ္​ခါတစ္​ရံ order ကိုအာ႐ုံစိုက္​ႏိုင္​မႈမွာလည္​း ႐ႈပ္​​ေထြးသြားႏိုင္​ပါ​ေသးတယ္​။ မ်ားမ်ားစဥ္​းစားႏိုင္​​ေလ သူတို႔အတြက္​ စိတ္​အားထက္​သန္​မႈပိုရ​ေလျဖစ္​တဲ့အတြက္​ quality အရည္​အ​ေသြး ပို​ေကာင္​းတဲ့ ရလဒ္​ result မ်ား ျဖစ္​လာႏိုင္​ပါတယ္​။ Group နဲ႔လုပ္​​ေဆာင္​ႏိုင္​သလို တစ္​​ေယာက္​တည္းလည္​း သီးသန္​႔လုပ္​​ေဆာင္​ႏိုင္​ၿပီး တကယ္​တမ္​းစလုပ္​​ေဆာင္​ရာမွာ​ေတာ့ အထက္လူရဲ႕အတည္​ျပဳမႈကိုလိုအပ္​​ေလ့႐ွိပါတယ္​။ အကယ္​၍ မိမိတို႔လုပ္​​ေဆာင္​​ေနတဲ့ အလုပ္​ကို ဦးတည္​မႈ ​ေျပာင္​းၿပီးလုပ္​​ေဆာင္​ရမည္​ဆိုပါက မိမိဘက္​မွသိပ္​အလိုမက်​ေပမဲ့ plan ကို က်က်နနျပန္​ဆြဲျပီး လုပ္​​ေဆာင္​ႏိုင္​စြမ္​း႐ွိပါတယ္​။ ​ေဖာ္​ျပပါလူစားမ်ိဳးႏွင္​့ အလုပ္​တြဲဖက္​လုပ္​ရာမွာ ​ေဆြး​ေႏြးမႈ meeting မျပဳလုပ္​မီ မိမိဘက္​ကလည္​း အရာအားလံုးကို ႏွံ႔စပ္​​ေန​ေအာင္​​ေလ့လာထားသင္​့ၿပီး မိမိဘက္​မွလည္​း အ​ေၾကာင္​းအရာအခ်က္​အလက္​မ်ားကို ထိထိမိမိျဖင္​့ ​ဝုိးတိုးဝါးတားမျဖစ္​ဘဲ ျပတ္​ျပတ္​သားသား ေဖာ္​ျပႏိုင္​စြမ္း​႐ွိရပါမယ္​။ တစ္​ခုသတိထားရမွာက သူတို႔လုပ္​ၿပီးသားအလုပ္​ သို႔မဟုတ္​ အၾကံမ်ားကို မ​ေဝဖန္​မိပါ​ေစနဲ႔။ မျဖစ္​မ​ေန ​ေဝဖန္​စရာမ်ား​ေပၚ​ေပါက္​လာပါက နည္း​ပရိယာယ္​ႂကြယ္​ႂကြယ္​ျဖင္​့ ​ေျပာဆိုသင္​့ပါတယ္​။ အကယ္​၍ သူ႔ဘက္​မွ မိမိရဲ႕အၾကံကိုလက္​မခံခဲ့ပါက မိမိဘက္​မွမွား​သြား​ေၾကာင္​းသာ​ေျပာ​ေပးလိုက္​ပါ။ တစ္​ခါတစ္​ခါ အ​ေသးစိတ္​အခ်က္​မ်ားကို အာ႐ုံစိုက္​​ေလ့႐ွိတဲ့အတြက္​ မွား​ေနတဲ့အခ်က္​မ်ားကို​ေတြ႕​ေသာ္​လည္​းဘဲ မိမိအတြက္​အဆင္​မ​ေျပျခင္​း သို႔မဟုတ္​ ျပင္​ဖို႔သိပ္​မလိုအပ္​ျခင္း​မ်ား႐ွိပါက လ်စ္​လ်ဴရႈလိုက္​ၾကပါတယ္​။ အခုလို DISC model အ​ေၾကာင္း​ကိုအ​ေသးစိတ္​ဖတ္​႐ႈျခင္​းျဖင္​့ လုပ္​ငန္းခြင္​မွာသာမက ​ေန႔စဥ္​လူမႈဆက္​ဆံ​ေရးအပိုင္​းမွာပါ အသံုးခ်လို႔ရႏိုင္​မယ္​လို႔ထင္​ပါတယ္​။

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑